Ochrana osobných údajov 

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracúvaním a uschovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári Cleanness s.r.o., Uľanská cesta 15014/23A 974 01 Banská Bystrica (ďalej Cleanness s.r.o.,) IČO: 53126351 prostredníctvom webovej stránky www.cleanness.sk v rámci počítačovej siete internet. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely poskytovania čistiacich a upratovacích služieb a vykonávania úloh vo verejnom záujme. 

Odoslaním formulára udeľujem Cleanness s.r.o., súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Upozorňujeme vás, že tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať ak máte vysporiadané všetky náležitosti voči Cleanness s.r.o. a na existenciu ďalších vašich práv uvedených v §28 Zákona. Za-kliknutím políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Za-kliknutím políčka so súhlasom súhlasíte, aby Cleanness s.r.o., v Banskej Bystrici spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu údajov meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa na poskytnutie čistiacich a upratovacích služieb a aby na tieto účely použila váš e-mail a/alebo telefónne číslo. 

Zároveň žiadate Cleanness s.r.o., o poskytovanie informácií, noviniek ohľadne čistiacich a upratovacích služieb. Súhlas udeľujete na dobu 24 mesiacov od jeho poskytnutia. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Za-kliknutím políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Cleanness s.r.o., IČO: 53126351, Uľanská cesta 15014/23A 974 01 Banská Bystrica (ďalej len "prevádzkovateľ").


Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vybavenie vašej žiadosti, uzatvorenie a vybavenie kúpnej zmluvy. 


Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vašej žiadosti odoslanej prostredníctvom kontaktného formuláru alebo mailom. Pokiaľ využívate naše služby, spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy a splnenia si všetkých zákonných povinností s tým súvisiacich. S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách, marketingovej komunikácie a prieskumu trhu.


Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať samostatným vyhlásením v listinnej podobe alebo zakliknutím príslušného checkboxu v kontaktnom formulári.


Osoby mladšie ako 16 rokov
Ponuka služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.


Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas doby dodávania služieb, počas doby potrebnej na vyriešenie Vašej požiadavky a nasledujúcich 5 rokov, alebo do momentu, pokým svoj súhlas neodvoláte. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje odstránené, respektíve bude vyžiadaný nový súhlas.


Komu odovzdávame Vaše osobné údaje.
Osobné údaje zákazníkov využívajúcich naše služby sú odovzdané spoločnosti Cleanness s.r.o.,  ktorá sprostredkuje zamestnancov na kompletné zabezpečenie služieb. V prípade kontroly sprístupňujeme Vaše osobné údaje príslušnému kontrolnému orgánu ako je daňový úrad alebo SOI. Účtovné služby nám zabezpečuje externá firma, ktorej za týmto účelom poskytujeme Vaše osobné údaje.


Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej inej tretej krajiny.


Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v CMS Systéme Webnode a v nasledovných programoch a aplikáciách:

 • Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)
 • Facebook (Data Policy)


Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email gdpr@cleanness.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.


Právo na informácie
Dotknutým osobám vzniká na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať:

 • Potvrdenie či spoločnosť spracúva alebo nespracúva osobné údaje dotknutej osoby
 • Informácie o zdroji, prostredníctvom ktorého boli údaje o dotknutej osobe získané
 • Zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Opravu alebo likviditu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
 • Likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo ku porušeniu zákona


Právo na výmaz osobných údajov
Právo na výmaz resp. "právo na zabudnutie" vzniká v prípade, že:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené a spracované
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a neexistuje ďalší právny dôvod na spracúvanie
 • Osobné údaje sú spracúvané protiprávne
 • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

V prípade, že príde ku uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boli nami poskytnuté tretím stranám, prijmeme potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a požiadame ich o výmaz všetkých údajov.


Právo vzniesť námietku
Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov vzniká na základe:

 • Spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
 • Spracovania údajov na účely priameho marketingu (tzv. profilovanie)
 • Spracovanie pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely


Právo na prenositeľnosť osobných údajov
Na žiadosť dotknutej osoby je spoločnosť Cleanness s.r.o., povinná poskytnúť požadované osobné údaje, v zodpovedajúcom formáte zvolenému subjektu. Tieto údaje budú poskytnuté iba v prípade, že prenosu nebudú brániť žiadne zákonné podmienky. 


Zásady používania súborov cookies

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť Cleanness s.r.o. používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len "cookies").

Používanie cookies

Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti Cleanness s.r.o. používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných Cleanness s.r.o. vyjadrujete spoločnosti Cleanness s.r.o. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku www.cleanness.sk  a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory "cookie", ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach www.cleanness.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookie

  Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcie, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, pred vyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránoky.

 • Analytické cookies

  Tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

           Google Analytics

           Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko 

 • Funkčné súbory cookie

  Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našej webovej stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

 • Reklamné súbory cookie

  Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našej webovej stránky. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webovej stránke www.cleanness.sk  používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej webovej stránky.